НЕПОДЧИНЕНИЕ:

Полезно за здравето на Народа,

Вредно за самонастанилите се на върха властващи!

 

Цялата власт в България се контролира от външни, тъмни сили, които контролират ЕС, НАТО и почти всички правителства в света, чрез страх и корупция. Целта им е избиването на човечеството до 500 милиона души и тоталното им подчинение, с цел тяхното собствено оцелявани! (Тази цифра ще намерите на “Georgia Guidstone”. Търсете го в Гугъл.)

В България властват НЕЗАКОННО: правителства, президенти, “народни” предствавители (предатели), магистрати, ПОНЕ от 1992 година. (Вероятно повече от 72 години, вместо само 27, но в случая говорим за правовите разпоредби на Конституцията от 13 юли 1991 година.) Всички закони писани след тази дата са НЕЗАКОННИ и не следва да им се подчиняваме. ЗАЩО? Просто казано, защото според Конституцията депутатите е трябвало да създадат всички закони, които искат да спазваме в едногодишин срок: от 13.07.1991г. и е изтекъл на 12.07.1992 г., но това НЕ Е НАПРАВЕНО!

НЕПОДЧИНЕНИЕ!

Посоченият срок в §4 във връзка с § 3 алинея 2, от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г./ има заповеден задължителен характер и преклузивен, преустановяващ, спиращ ефект…

С изтичането му, възможността да се упражни даденото право се прекратява. Извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание…”

… Незачитането на конституционно установения преклузивен срок, обаче, води до това, че след като е изтекъл, каквито и действия да са предприети или да се предприемат от законодателя, за да „навакса” пропуските, то тези действия са неконституционни, незаконни и нищожни.

Нищожни са и актове на властта – законодателна, изпълнителна /централна, местна / или съдебна, когато са извършени на основание на противоречащи с конституционните разпоредби закони. Затова тези актове не могат да пораждат и не пораждат правни последици…”

Налице е погасено право поради настъпила давност, а извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание.”

… Приемането на посочените закони извън преклузивния срок е извършено без правно основание.Тези кодекси и закони са противоконституционни и нищожни и не могат да пораждат никакви правни последици.

Поради това не може да изисква и да се налага под страх от санкция да бъдат спазвани…”

…Иначе казано, с разпоредбата на чл.5 ал.1 и 2, Конституцията на Република България отменя посочените по-горе, свързани с уредбата на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Гражданско процесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Административно процесуалния кодекс, Закон за адвокатурата и Закон за правната помощ като приети извън срока, разпореден в § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г/.

Изложените правни аргументи се отнасят и до Конституционната отмяна на цялостното законодателно творчество на всички народни събрания, след 13.07.1992 г. и до днес...”

… За обикновените граждани изложеното дотук налага съобщаването на добри новини. Те са няколко и са много важни, и следва да се усетят от хората веднага.

Прякото действие на конституционните норми отменя законите, които им противоречат. Всички след 13.07.1992 год. Тези закони са много и почти всичките са свързани с плащания.

В защита на правата и свободите, на интересите на българските граждани, особено важна е разпоредбата на чл. 60, алинея 1 от Конституцията:

Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.”

Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и имуществото на отделния човек не е приеман и издаван след 13.07.1991 г. и до 08.03.2010 г…

… Тук е мястото да се посочи, че „таксите” са също така данъци, макар и косвени. При това са много и доста разнообразни: напр. за документи за самоличност, за билети за транспорт, за кино, за театър, за паркиране, за „синя зона”, за”паяк”, за сгради, за смет, за електричество, за вода, за топлофикация, за телефони, за интернет, за кабелна телевизия, за обучение, за медицински пътища и пътечки и много, много други.

С други думи, на основание прякото действие на Конституцията на Република България, в сила от 13.07.1991 г.:

Няма такси смет; няма такса електрическа енергия; няма такса топлофикация. /Следва прекратяване на хилядите дела по така нареченото „заповедно” производство по чл.410 от Гражданскопроцесуалния кодекс и др. образувани по непораждащия правни последици, противоречащ изцяло на Конституцията ГПК.

Няма такса телефони; няма такса билет в транспорта; няма пътна такса; няма винетки, няма такси „синя” зона, няма глоби за „паяк” и т.н.

Няма данък смет, нито данък сгради. Няма такси електричество, вода, топлофикация/парно/. Няма платена държавна образователна система.

Има безплатна държавна медицинска помощ, но и платена частна медицинска помощ, съобразени с доходите и имуществото на всекиго отделно и така нататък.

Накратко казано: НЯМА ТАКСИ, НЯМА ДАНЪЦИ във вида, в който се налагат от управляващите.

(Изтеглете пълният текст на правният анализ на юриста, депутат в 7 Велико народно събрание Соня Младенова https://bestpreference.com/wp-content/uploads/2017/08/Легитимна-ли-е-съдебната-власт-в-България-1.pdf)

Един от действащите абсурдни закони е за здравеопазването, който забранява алтернативни начини на лекуване. Той гласи:

Глава шеста: НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

Чл. 169 гласи: Забраняват се всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.

HO в глава 8 на закона, липсва конкретно наказание за нарушения по този член и

Конституцията на Република България от 13.07.1991 дава закрила.

Глава първа

ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат…”

(Изтеглете Констиуцията от публикувана в ДВ на 13 юли 1991 година. https://bestpreference.com/wp-content/uploads/2017/04/Конституция-1991.pdf

Гореспоменатият закон за здравеНЕопазването, издаден 14 години след приемането на Конституцията ѝ противоречи, както и сегашният проекто закона на бойко за “храните”, който озаконява търгуването с ГМО семена и продукти, нещо което се прави в България, нерегулирано, от 1999 година. (В момета върви обществено обсъждане, което ще приключи на 23 юли 2017. Коментирайте в полза на ПЪЛНА ЗАБРАНА на ГМО семена и продукти в България. Линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2766.)

Много от вас боледуват от рак, много други (вероятно) ще заболеят, защото не поддържат АЛКАЛНА кръв и не правят ВСЕКИДНЕВЕН ДЕТОКС.

Не умирайте от незнание, разпространявайте тези ликнове и помогнете на други добри хора да се предпазят. Линк:

НИЕ СМЕ МЕДИИТЕ! Споделяйте.

“Човек има моралната отговорност да не се подчинява на несправедливи закони!”

Безплатен абонамент за публикациите на Петт Корби: